Samuel Poromaa

SAMUEL POROMAA


Resonance

2013-04-06 - 2013-04-28Samuel Poromaas bilder utspelar sig i urbanitetens gränsvärldar, i områden som karakteriseras av en ständigt växlande rörelse mellan aktivitet och stillhet, och rör sig i inre trakter snarare än i yttre, i ett ingenmansland i brottet mellan vakenhet och dröm. De är bilder som tar form i gliporna mellan ögonblick och minne, och sätter sig som spjälor emellan det vardagligt passerande flödet av intryck och blickens reducerande uppmärksamhet på enskildheter av platsernas materialitet. Blicken befäster i denna mening det urbana landskapet som fysisk verklighet, men reducerar det samtidigt till en subjektiv upplevelse och ett inre skeende, och det är denna dubbelhet i perceptionen som Poromaa utforskar i sina bilder, i hur de utgör exempel på ett tillstånd mellan mentalitet och fysikalitet.


Som konceptuell konstnär arbetar han i serier där de efterlämnade spåren av mänsklig aktivitet är ett bestående tema, men söker samtidigt inte att återskapa platser genom fotografisk realism, då det för honom inte handlar om att dokumentera eller om att avbilda den fysiska världen i syfte att likna verkligheten, utan mera om att omforma den till ren observation, eller om att dekonstruera det fysiska rummet till flisor av iakttagelser som sätter sig temporärt på näthinnan i en ständig ström av uppdaterad sinnesdata.


I serien Resonance tänjs ytterligare relationen mellan fotografi och verklighet, i vilken Poromaas närstudier av containerytor tryckts på aluminiumplåtar, en teknik som ger bilderna en påtaglig fysikalitet som till synes upplöser gränserna mellan objekten och dess avbilder. Genom sin illusoriska effekt framstår de med samma kraft som om de vore närvarande på samma fysiska plan som dess betraktare, och till skillnad från att vara reproduktioner av sig själva som refererar till verkligheten verkar de närmast som en förhöjning av den.


Christian Stoltz

Kulturvetare


 


Samuel Poromaa har en Master of Fine Art från Konstfack i Stockholm. Han är representerad bl.a. på Statens Konstråd,Stockholms Stad och Uppsala Läns Landsting och blev tilldelad Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 1992.

Copyright © All Rights Reserved.

___________________________________________________________________________________________________________


GALLERI AXEL   -   HEJ@GALLERIAXEL.SE   -   +46 7 35919136